HOME of Terug naar Humanistisch Cursief wegwijzer 2

Jacob van Maerlant 1230 - 1266

 

Jacob van Maerlant zelfportret

Jacob van Maerlant, zelfportret

Der naturen bloeme Der naturen bloeme Detail uit Spiegel Historiael Detail uit Spiegel Historiael Detail uit de Rijmbijbel

http://collecties.meermanno.nl


Jacob van Maerlant, geboren tussen 1230 en 1235 in het Brugse Vrij
e (een gebied rond Brugge, dat in de middeleeuwen onder het gezag van de stad Brugge viel), schreef zijn oeuvre in zijn eigen taal, het Diets. Over zijn jeugd is niets bekend. Wél is zeker dat hij een goede opleiding genoot aangezien hij het diets (zijn moedertaal), het Frans en het Latijn uitstekend beheerste. Hij was ook goed op de hoogte van de klassieke auteurs en van de middeleeuwse Latijnse school.

Over zijn levensloop is weinig met zekerheid bekend. Hij vestigde zich als Jacob de coster van Merlant op Oost-Voorne (een eiland in Zeeland), waar hij als koster koster werkte en tegelijkertijd in opdracht van Hollandse edellieden, o.a graaf Floris V, een groot deel van zijn oeuvre schreef.

Het staat vast dat Jacob van Maerlant rond 1266 terugkeerde naar Damme en er schepenklerk werd. In Damme schreef hij tal van meesterwerken. Hij stierf in Damme rond 1293 en werd er ook begraven. Kort na zijn dood werden zijn werken vertaald in het Frans en in het Latijn. Dit bewijst eens te meer hoe belangrijk hij als schrijver was. In de 18de eeuw kwamen vele van zijn werken weer uit in drukvorm.   

DIE NATUREN BLOEME: gedicht geschreven in het diets

Die naturen bloeme
Jacob van merlant die dit dichte
omme te sendene tere ghifte
wil datmen dit boec nome
jn ulaems der naturen bloeme
want noch noint in dietscen boeken
ne gheen dichtre wilde soeken
hiet te dichtene van naturen
van so messeliken creaturen
alse in desen boeken staen
niemene nebbe dies waen
dat ic die materie vensede
els dan ic die rime pensede
want de materie vergaderde recht
van colne meester albrecht
hute desen meesters die hir comen
die ic iv sal bi namen nomen
die erste es aristotiles
die met rechte wel deerste es
want hi van alre phisosophyen
van alre naturliker clergien
bouen allen eidinen die hoit waren
crone draghet inder scaren
waer somen dit teikin siet .aristotiles
dats dat hi segghens pliet
plinius die comet hier naer
wis boeke men oudet ouer waer
solinus dar na die van naturen

     Overzicht van het oeuvre van Jacob van Maerlant:
Werk
Omvang in verzen
Productietijd
Alexanders Geesten 14.276 6 maanden
Merlijn 10.092 4 - 5 maand
Torec 3.844 2 - 2 maand
Historie van Troyen 40.880 18 - 23 maanden
Heimelijkheid der Heimelijkheden 2.158 1 - 1 maand
Der naturen bloeme 16.670 7 - 9 maand
Rijmbijbel 34.892 16 - 20 maanden
Sinte Franciscus leven 10.540 5 - 6 maanden
Spiegel Historiael 91.000 38 - 50 maanden

TOP

Untitled Document